Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje:

  • Dyrektor szkoły - mgr Jolanta Wasila
  • Wicedyrektor szkoły - mgr Ilona Stępowska
  • Kompetencje dyrektora i wicedyrektora określa Karta Nauczyciela,
  • Rada Pedagogiczna - nauczyciele, pedagodzy, specjaliści szkoły,
  • Administracja Szkoły - pracownicy niebędący nauczycielami
  • Rada Rodziców - wybrani rodzice,
  • Samorząd Uczniowski - wybrani uczniowie.

Kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie szkoły oraz Regulaminie Rady Pedagogicznej, Regulaminie Rady Rodziców i Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.